مساحت برداشت شده تا این لحظه (هکتار)
تاریخ : ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۷ ساعت : ۰۹:۲۰:۱۸
۲۵۵۱۶۹.۴۲۰