مساحت برداشت شده تا این لحظه (هکتار)
تاریخ : ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۷ ساعت : ۲۰:۱۲:۴۹
۲۵۵۱۶۹.۴۲۰