مساحت برداشت شده تا این لحظه (هکتار)
تاریخ : ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷ ساعت : ۰۹:۱۸:۴۰
۲۵۵۱۶۹.۴۲۰