مساحت برداشت شده تا این لحظه (هکتار)
تاریخ : ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۷ ساعت : ۲۰:۴۱:۲۴
۲۵۵۱۶۹.۴۲۰